UBND Huyện Sơn Tây, Quãng Ngãi

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro. Davisoft Vietnam triển khai hệ thống gọi số tại UBND Huyện Sơn Tây, Quãng Ngãi đã hoàn tất đưa vào vận hành.