1. Các danh mục

 • Danh mục khách hàng
 • Danh mục nhà cung cấp
 • Danh mục nhân viên
 • Danh mục kho
 • Danh mục nhóm vật tư
 • Danh mục vật tư (hàng hóa)
 • Danh mục loại nhập hàng
 • Danh mục loại xuất hàng
 • Phân loại hóa đơn GTGT
 • Phân loại tiền tệ
 • Phương thức thanh toán

2. Nghiệp vụ

 • Quản lý đơn đặt hàng:
 • Phiếu giao hàng (Kiêm phiếu xuất kho)
 • Phiếu nhập Kho
 • Việc cập nhật điều chỉnh tồn kho đầu kỳ
 • Lập Phiếu Thu tiền
 • Lập Phiếu Chi tiền

3. Quản lý và theo dõi:

 • Quản lý công nợ, Nợ phải thu khách hàng: theo dõi chi tiết về công nợ khách hàng theo từng phiếu, từng hóa đơn, từng hợp đồng

 • Quản lý công nợ, Nợ phải trả Nhà cung cấp: theo dõi chi tiết về công nợ nhà cung cấp theo từng phiếu, từng hóa đơn, từng hợp đồng (nếu có)
 • Quản lý hàng tồn kho: theo dõi kịp thời hàng tồn kho, kịp thời sx xuất để kịp xuất hàng theo hợp đồng
 • Quản lý tiền chiết khấu của khách hàng: dựa theo hợp đồng hay đơn đăt hàng hay chính sách ưu đãi của công ty thời kì thị trường cạnh tranh.

3. Tiềm kiếm:

 • Chương trình hỗ trợ nhiều chức năng tiềm kiếm hiệu quả và chính xác, nhằm giúp người dùng thuận tiện khi sử dụng tìm kiếm bất kỳ những thông tin mà chương trình đã lưu trữ.

4. Thống kê và báo cáo:

 • Báo cáo hóa đơn mua vào theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo hóa đơn bán ra theo ngày tháng năm quý.
 • Bảng kê vật tư hàng hóa nhập theo ngày tháng năm quý.
 • Bảng kê vật tư hàng hóa xuất theo ngày tháng năm quý.
 • Bảng tổng hợp vật tư xuất theo ngày tháng năm quý.
 • Bảng tổng hợp tính hàng hóa xuất tho luỹ kế khách hàng mua hàng theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo tình hình nhập xuất trong ngày
 • Báo cáo tổng trị nhập xuất theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo mua hàng hay sản xuất theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo bán hàng theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo tình hình thu nợ của khách hàng theo ngày tháng năm quý.
 • Báo cáo tình hình trả nợ cho nhà cung cấp theo ngày tháng năm quý.
 • Thẻ kho
 • Báo cáo tình hình tồn kho
 • Báo cáo tình hình công nợ khách hàng
 • Báo cáo tình hình công nợ nhà cung cấp
 • Ngoài ra các biểu mẫu làm theo yêu cầu người sử dụng.

5. Hệ thống & quyền hạn sử dụng chương trình

 • Tạo người dùng mới: tạo các người dùng cho từng bộ phận và mật khẩu để an toàn dữ liệu. Lưu ý quyền admin là quyền cao nhất trong chương trình
 • Tạo quyền sử dụng: phân chức năng sử dụng chương trình, đúng với nghiệp vụ công việc hiện tại, để quản lý hiệu quả hơn trong công ty hay doanh nghiệp của bạn
 • Xóa người dùng khi cần thiết và điều chỉnh quyền sử dụng chương trình khi có nhu cầu.
 • Khóa số liệu tồn kho theo tháng
 • Khóa số liệu tồn công nợ phải thu theo tháng
 • Khóa số liệu tồn công nợ phải trả theo tháng.