Các bảng hiển thị LED DaviQms

Bảng hiển thị tập trung led 7 đoạn

Model: DAVI-QMS-MD-7seg

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Bảng hiển thị tập trung led matrix

Model: DAVI-QMS-MD-Matrix

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn từ số đến số

Model: DAVI-QMS-SD-FT

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ inox

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-I

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ inox lớn

Model: DAVI-QMS-SDM-7seg-I

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ nhựa

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-P

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ sắt

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-Fe

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix

Model: DAVI-QMS-P104x320x160-1C

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix 3-colors

Model: DAVI-QMS-P304x152-3C

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix full color

Model: DAVI-QMS-P4320x160-FC

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix vỏ inox

Model: DAVI-QMS-SDS-Matrix-I

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix vỏ nhựa

Model: DAVI-QMS-SDS-Matrix-P

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix vỏ sắt

Model: DAVI-QMS-SDS-Matrix-Fe

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Phần mềm hiển thị số tại quầy

Model: DAVI-QMS-SD-LCD