QMS Pro 7

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7A

Model: DaviQmsPro 7A Hệ thống gọi số thứ tự tiêu chuẩn thông dụng nhất

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7B

Model: DaviQmsPro 7B Hệ thống gọi số thứ tự tiêu chuẩn thông dụng nhất

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7C

Model: DaviQmsPro 7C Mô hình cấp số thứ tự khu tiếp nhận

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7D

Model: DaviQmsPro 7D Mô hình cấp số thứ tự chỉ định qua các khu khám

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7E

Model: DaviQmsPro 7E Mô hình cấp số thứ tự kết nối các khu khám qua mạng LAN

QMS Pro 7

DaviQmsPro 7F

Model: DaviQmsPro 7F Mô hình cấp số thứ tự kết nối các khu khám bệnh viện

    Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
    [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

      Thông tin báo giá sản phẩm

      [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]