QMS Pro 01

QMS Pro 1

DaviQms Led

Model: DaviQms Led Bảng hiển thị led kết nối Com Rs232

Model: DaviQms Pro Counter Bộ gọi số thứ tự kết nối Com Rs232

Model: DaviQms Raspberry Xuất hình ảnh, video clip quảng cáo thông qua Rasoberry Pi

QMS Pro 1

DaviQms_Count

Model: DaviQms_Count Hệ Thống bộ đếm sản phẩm kết nối qua wireless

Model: DaviQmsPro 1 Soft A Hệ Thống gọi số thứ tự có máy in phiếu

Model: DaviQmsPro 1 Soft A Ticket Hệ Thống gọi số thứ tự có máy in phiếu

Model: DaviQmsPro 1 Soft B Hệ Thống gọi số thứ tự có máy in phiếu

Model: DaviQmsPro 1 Soft C Hệ Thống gọi số thứ tự có máy in phiếu

Model: DaviQmsPro 1 Soft D Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản nhất

Model: DaviQmsPro 1 Soft D Ticket Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản nhất

QMS Pro 1

DaviQmsPro 1A

Model: DaviQmsPro 1A Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản

Model: DaviQmsPro 1A Sound Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

Model: DaviQmsPro 1A Sound Ticket Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

QMS Pro 1

DaviQmsPro 1B

Model: DaviQmsPro 1B Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản

Model: DaviQmsPro 1B Sound Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

Model: DaviQmsPro 1B Sound Ticket Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

QMS Pro 1

DaviQmsPro 1C

Model: Davisoft – DaviQmsPro 1C Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản

Model: DaviQmsPro 1C Sound Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

Model: DaviQmsPro 1C Sound Ticket Hệ Thống gọi số thứ tự có âm thanh đơn giản

QMS Pro 1

DaviQmsPro 1D

Model: DaviQmsPro 1D Hệ Thống gọi số thứ tự đơn giản nhất

    Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
    [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

      Thông tin báo giá sản phẩm

      [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]