A – Font Office System

 • Đặt phòng (Sales & Reservation, Seri booking, Allotments)
 • Tiếp tân (Front Desk)
 • Cước điện thoại (Call Billing).
 • Nhà buồng (House Keeping).
 • Bussiness Center, Minibar, Laundry.
 • Đặt tiệc, hội nghị (Banquet, Conference).
 • Quản lý các điểm bán hàng (Point Of Sales)
 • Nhà hàng (Restaurant).
 • Bar Coffee.
 • Lobby Bar.
 • Massage, Karaoke.
 • Room Service.
 • Siêu thị (Supermarket).
 • Quầy lưu niệm (Souvenir).
 • Các loại Báo Cáo sẽ dùng đến.
 • Quản trị hệ thống (System Administrator).

B – Executive  Information (Thông tin lãnh đạo) :

            Phân hệ này cho phép nhà đầu tư, quản lý (GM) nắm bắt được tình hình hoạt động của khách sạn hoặc Resort thông qua trang web ở bất kỳ thời gian và không gian nào.

Chức năng Function
I. Chương trình Lễ tân Reception Program
Nhập số liệu đặt phòng, hiệu chỉnh, In phiếu đặt phòng Entry reservation data, change, print reservation slip
Nhập , hiệu chỉnh số liệu khách đến cá nhân Entry, change individual check-in data
Nhập, hiệu chỉnh khách đến đoàn Entry, change organizational check-in data
Chuyển phòng, đổi giá phòng,chuyển khách Transfer room, change room price, change arrival
Check-in thêm khách cho phòng Add arrival for room
Tìm kiếm thông tin khách hàng Search customer’s information
Lịch sử khách Guest history
Sơ đồ các phòng Plan of room
Chuyển chi phí Transfer charge
Công nợ khách hàng Balance statement
Tình trạng phòng Room status
Báo cáo dự kiến tình hình khách Forecast report
Danh sách khách thực đi Actual department list
Danh sách khách dự kiến đi Expected department list
Danh sách khách thực đến Actual arrival list
Danh sách khách dự kiến đến Expected arrival list
Bảng kê sinh nhật khách Guest’s birthday statement
Giấy báo phòng Room advise room
Báo cáo công suất buồng giường Room count report
Báo cáo thống kê tình hình khách theo quốc tịch Guest nationality report
Báo cáo các ghi nhận từ việc thay đổi thông tin số liệu Record report from changing data infomation
Nhập, hiệu chỉnh hóa đơn dịch vụ Entry, adjust service invoice
Nhập, Hiệu chỉnh hóa đơn Minibar Entry, adjust Minibar invoice
Nhập, Hiệu chỉnh hóa đơn giặt ủi Entry, adjust laundry invoice
Kết nối với máy tổng đài điện thoại – Quản lý cước Connect to telephone exchange to count postage.
Lập hóa đơn thanh toán VAT Issue a VAT invoice
Check-out Cá nhân, Đoàn, In Hóa đơn VAT Individual/ organizational Check – out and issue the invoice
Tổng hợp Hóa đơn thanh toán Collect all invoices paid
In Hóa đơn cũ Re-print former invoice
Báo cáo giao ca, tiền mặt, chuyển khoản,…. Shift-work, cash-in, tranfer report
Báo cáo doanh thu Turnover report
Báo cáo doanh thu theo hình thức thanh toán Turnover report upon payment mode
Bảng kê hóa đơn thanh toán Invoice statement
Hướng dẫn sử dụng instructions for use
Thông tin khách sạn Hotel Information
Quản trị hệ thống và cấp quyền Managament system and classification
Lưu trữ dữ liệu Data Storage
Phục hồi dữ liệu Data Restore
Danh mục phòng ban Department List
Danh mục Phòng Room list
Danh mục loại phòng Room style list
Danh mục khách hàng Guest List
Danh mục Quốc tịch Nationality List
Danh mục Công ty Company list
Danh mục loại VIP Vip style list
Danh mục loại khách Guest style list
Danh mục các dịch vụ Service list
v.v………………………. ..etc……
Bộ phận buồng (House Keeping) House keeping
II. Chương trình Quản lý Nhà hàng Restaurant management program
Danh mục hàng hóa Goods List
Sơ đồ phòng Plan of room
Tình trạng phòng Room Status
Hóa đơn thanh toán Invoice
Hóa đơn tổng hợp Collect invoice
Báo cáo bán hàng Sales report
Báo cáo giao ca, tiền mặt, chuyển khoản Shift-work, cash-in, tranfer report
Hướng dẫn sử dụng Instruction for use
Thay đổi mật khẩu người dùng Change password for user
Danh mục tiền tệ, loại thẻ Currency/ Card style list
Thông tin khách sạn Restaurant information
Bảng kê hóa đơn bán lẻ invoice statement in retail
Báo cáo bán hàng Sales report
Báo cáo (Report lễ tân) Reception report