Ngân hàng AgriBank Sông Cầu Tỉnh Phú Yên 

Davisoft triển khai hệ thống xếp hàng cấp số thứ tự DaviQmsPro tại AgriBank Sông Cầu tỉnh Phú Yên