Hệ Thống Một Cửa Huyện Đảo Lý Sơn – Tỉnh Quãng Ngãi

Davisoft Vietnam
Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tiếp tục lắp đặt tại Hệ Thống Một Cửa tại Huyện Đảo Lý Sơn – Tỉnh Quãng Ngãi
  • Hệ thống sử dụng DaviQmsPro 3E Xem chi tiết DaviQmsPro: hệ thống xếp hàng tự động cấp số thứ tự + Đánh giá sự hài lòng trên máy tính bảng tại mỗi quầy (tích hợp chung hệ thống gọi số)