Shinhan Bank Quế Võ – Tp Hải Phòng

Davisoft Vietnam
Hệ thống xếp hàng tự động tiếp tục lắp đặt tại Shinhan Bank Quế Võ – Thành phố Hải Phòng