UBND Quận Tân Phú TPHCM

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro triển khai cuối năm 2021 AL tại UBND Quận Tân Phú TPHCM đã hoàn tất đưa vào vận hành.