Ủy ban huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Ủy ban nhân dan huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất đưa vào vận hành.