Ủy ban xã Đạ K’Nàng, Lâm Đồng

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Ủy ban xã Đạ K’Nàng, Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất đưa vào vận hành.