VP Hành chính công Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro. Davisoft Vietnam triển khai đầu tháng 07 năm 2022 AL tại VP Hành chính công Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương đã hoàn tất đưa vào vận hành.