Ngân hàng HSBC Metropolitan, Q1

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại Ngân hàng HSBC Metropolitan Q1