Shinhan BankThống Nhất – Đồng Nai

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại Shinhan Bank Thống Nhất – Đồng Nai (phòng giao dịch tầm thứ 40 điểm)